چراغ‌ منحنی

نورهای خطی منحنی به دلیل خاصیت انعطاف پذیری، میتوانند پاسخگوی حرکت های فرمی متنوع خطی باشند. نور منحنی یا خطی انعطاف پذیر (curve line) میتوانند در هر دو محور x ,z حرکت و فضاسازی های متنوع معماری را ایجاد کنند.

درباره ی چراغ‌ منحنی بیشتر بدانید.